สารสกัด ginsenosides จากโสมลดการสะสมไขมันในเซลล์ 3T3-L1 adipocytes

การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัด ginsenosides ต่อการสะสมไขมันในเซลล์ 3T3-L1 adipocytes โดยย่อยสารสกัด ginsenosides ด้วยน้ำย่อยในกระเพาะอาหารเทียมและน้ำย่อยลำไส้เทียม ในหลอดทดลอง โดยการการบ่มผงสกัดโสมขนาด 100 มิลลิกรัมกับน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารเทียมขนาด 10 มิลลิลิตร เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และบ่มต่อด้วยน้ำย่อยจากลำไส้เทียมขนาด 10 มิลลิลิตร เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ตามลำดับ ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส หลังการบ่มพบว่าสารสกัด ginsenosides ชนิดมีขั้ว ได้แก่ ginsenosides Rg1, Re, Rb1, Rc, Rb2, Rb3 และ Rd มีปริมาณลดลง และพบว่าสารสกัด ginsenosides ชนิดมีขั้วน้อย ได้แก่ Rh1, Rg2, Rg3, Rk1 และ Rg5 มีปริมาณเพิ่มขึ้น หลังจากนั้นทำการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัด ginsenosides ทั้งชนิดมีขั้วและชนิดมีขั้วน้อยต่อเซลล์ 3T3-L1 adipocytes จากหนูเม้าส์ ในถาดหลุมเลี้ยงเซลล์ เป็นเวลา 6 วัน พบว่าสารสกัด ginsenosides ชนิดมีขั้วน้อยมีประสิทธิภาพสูงในการลดการสะสมไขมันในเซลล์ 3T3-L1 adipocytes นอกจากนี้เมื่อศึกษาฤทธิ์ของสารสกัด ginsenosides ชนิดมีขั้วน้อย Rg3, Rk1 และRg5 ต่อเซลล์ 3T3-L1 adipocytes พบว่าสารสกัด ginsenosides ชนิดมีขั้วน้อย Rg3 มีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดการสะสมไขมันในเซลล์ 3T3-L1 adipocytes

จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสารสกัด ginsenosides ชนิดมีขั้วน้อย Rg3 มีประสิทธิภาพในการลดการสะสมไขมันในเซลล์ adipocytes ดังนั้นจึงควรพัฒนาสารสกัด ginsenosides Rg3 ในการลดความอ้วน

Planta Med 2009;75:596-601