ผลน้ำมันเทียนดำ (Black caraway) ต่อน้ำหนักตัวของหนูที่เป็นเบาหวาน

การศึกษาในหนูแรท 40 ตัว น้ำหนัก 145-240 กรัม โดยแบ่งหนูขาวออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 ตัว โดยให้กลุ่มที่ 1 เป็นชุดควบคุม กลุ่มที่ 2 ให้น้ำมันเทียนดำ 10 มลก./กก.น้ำหนักตัว โดยต่อท่อเข้าทางกระเพาะอาหาร กลุ่มที่ 3-8 ชักนำให้เกิดเบาหวานโดยการฉีด alloxan 70 มลก./กก.น้ำหนักตัว และต่อท่อเข้าทางกระเพาะเพื่อให้น้ำมันเทียนดำแก่หนูในกลุ่มที่ 4-8 ในปริมาณ 5, 10, 20, 40 และ 80 มลก./กก.น้ำหนักตัว ตามลำดับ แล้วทำการชั่งน้ำหนักหนูทุกวัน เป็นเวลา 10 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่าหนูชุดควบคุม และหนูกลุ่มที่น้ำมันเทียนดำ 10 มลก./กก.น้ำหนักตัว (กลุ่มที่ 2 และ 5) มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น และเมื่อทดสอบปริมาณน้ำตาลในเลือดหนูที่ถูกชักนำให้เกิดเบาหวานพบว่า หนูกลุ่มที่ได้รับน้ำมันเทียนดำ 10 มลก./กก.น้ำหนักตัว (กลุ่มที่ 5) มีปริมาณน้ำตาลในเลือดต่ำกว่าหนูเบาหวานที่ไม่ได้รับน้ำมันเทียนดำ (กลุ่ม 3) แสดงให้เห็นว่าการให้น้ำมันเทียนดำปริมาณ 10 มลก./กก.น้ำหนักตัว เป็นปริมาณที่ปลอดภัย สามารถเพิ่มน้ำหนักตัวให้ทั้งหนูปกติและหนูที่เป็นเบาหวาน และช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดของหนูที่เป็นเบาหวานได้

J Pharmacology and Toxicology 2008; 3(2):141-6