การศึกษาเจลพริกต่อการปวดหลังผ่าตัด

จากการทดลองโดยทาเจลพริก ( capsaicin gel ) แก่ผู้ป่วยหลังผ่าตัดนิ่วจำนวน 30 ราย โดยใช้ความเข้มข้น 0.05 % ( capsaicin 0.05 % ) 1 ครั้ง ประมาณ 0.5 กรัม รอบแผลผ่าตัด ให้ห่างจากแผลประมาณ 1 นิ้วโดยทาหลังผ่าตัด 48-72 ชั่วโมง ภายหลังทาได้สังเกตุผิวหนังบริเวณที่ทา ความรู้สึกร้อนเย็น การระงับปวด อาการแพ้ และความรู้สึกพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการใช้เจลพริก ผลการทดลองพบว่าผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อเจลพริกดีคือ ภายหลังทาเจลพริกอาการปวดทุเลาลงภายในเวลา 5-15 นาที มีจำนวน 12 ราย ( ร้อยละ 40 ) และผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อเจลพริกไม่ดีคือ ภายหลังทาเจลพริกอาการปวดไม่ทุเลาลง และมีอาการปวดแสบปวดร้อนภายหลังทามีจำนวน 18 ราย ( ร้อยละ 60 ) ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเริ่มรู้สึกร้อนและผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีแดงหลังทายา 15-30 นาที และอาการปวดลดลงภายในเวลา 5-15 นาที

Thai Jounal of Phytopharmacy 1999 ; 6 ( 2 ) : 10-1