ผลของสารสกัดจากส้มแขกต่อระดับฮอโมนเพศในเลือด

สารสกัดจากเปลือกผลส้มแขกนิยมใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อช่วยควบคุมน้ำหนัก เนื่องจากในเปลือกผลส้มแขกมีสาร Hydroxycitric acid หรือ HCA ที่เป็นสารสำคัญที่ช่วยขัดขวางการสังเคราะห์ไขมันในร่างกาย

การทดลองแบบ double-blind placebo controlled ในอาสาสมัคร 44 คน (ชาย 25 คน หญิง 19 คน) อายุระหว่าง 20-65 ปี และมีดัชนีมวลกายมากกว่า 25 ให้รับประทานสารสกัดจากเปลือกส้มแขกที่มีปริมาณ HCA 1000 มิลลิกรัมต่อวันหรือรับประทานยาหลอกเป็นเวลา 12 สัปดาห์ ส่วนในสัปดาห์ที่ 13-16 ให้รับประทานยาหลอกเพียงอย่างเดียว จากนั้นทำการเจาะเลือดในสัปดาห์ที่ 0, 12 และ 16 ผลการทดลองพบว่าการรับประทานสารสกัดจากเปลือกส้มแขกไม่มีผลต่อระดับระดับฮอโมน testosterone, estrone และ estradial ในเลือด การเปลี่ยนแปลงค่าของเม็ดเลือดและชีวเคมีของเลือด

Fitoterapia 2008; 79: 255-61