ผลป้องกันการเกิดนิ่วในไตของน้ำมะนาว

การศึกษาผลของน้ำมะนาวในการป้องกันการเกิดนิ่วในไตของหนูขาวที่เหนี่ยวนำให้เกิดนิ่วโดยให้ดื่มน้ำที่ผสม 075% ethylene glycol และ 2% ammonium chloride จากนั้นป้อนด้วยน้ำมะนาว ความเข้มข้น 100%, 75% และ 50% ในขนาด 6 มคล./ก. เป็นเวลา 10 วัน เปรียบเทียบผลที่ได้กับหนูในกลุ่มควบคุมที่เป็นนิ่วแต่ไม่ได้รับน้ำมะนาว พบว่าหนูในกลุ่มที่ได้รับน้ำมะนาว จะมีระดับของ urea, creatinine, calcium และ phosphorus ในเลือด และระดับของ calcium ในไตต่ำกว่ากลุ่มควบคุม เมื่อตรวจดูลักษณะของเนื้อเยื่อต่างๆ ในไต จะไม่พบการสะสมของผลึก calcium oxalate ในหนูกลุ่มที่ได้รับน้ำมะนาว ความเข้มข้น 100% และ 75% แสดงว่าน้ำมะนาวมีผลการป้องกันการเกิดนิ่วในไตของหนูขาวได้

BMC Urology 2007;7:1-10