การบริโภคกาแฟที่มีคาเฟอีนอาจส่งผลต่อสมดุลของน้ำตาลในเลือด

การศึกษาในคนชายสุขภาพดีจำนวน 10 คน อายุระหว่าง 18 – 50 ปี โดยให้ได้รับกาแฟที่มีคาเฟอีน (คาเฟอีน 5 มก./น้ำหนักตัว 1 กก.) หรือได้รับกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนในปริมาณที่เท่ากัน และหลังจากนั้น 1 ชม. ให้อาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่มรับประทาน High หรือ Low glycemic index cereal ที่มีคาร์โบไฮเดรต 75 ก. ในกลุ่มที่ได้รับ High glycemic index cereal พบว่ากลุ่มอาสาสมัครที่ดื่มกาแฟที่มีคาเฟอีน จะมีระดับของน้ำตาลกลูโคส อินซูลิน และ C-peptide เพิ่มขึ้น และความไวต่อการตอบสนองของอินซูลินลดลง 40% เมื่อเทียบกับกลุ่มอาสาสมัครที่ดื่มกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีน และในกลุ่มที่ได้รับ Low glycemic index cereal พบว่ากลุ่มอาสาสมัครที่ดื่มกาแฟที่มีคาเฟอีน ความไวต่อการตอบสนองของอินซูลินลดลง 29% เมื่อเทียบกับกลุ่มอาสาสมัครที่ดื่มกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีน แสดงให้เห็นว่าการดื่มกาแฟที่มีคาเฟอีนมีผลเสียต่อการจัดการกับระดับน้ำตาลในเลือด และความไวต่อการตอบสนองของอินซูลิน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน (insulin resistance) ได้

Am J Nutr 2008; 87: 1254-61