ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ angiotensin I-converting จากโปรตีนข้าว ในหนูความดันโลหิตสูง

การทดสอบโดยให้โปรตีนข้าว (Oryza sativa  L.) ซึ่งถูก hydrolyzed ด้วยเอนไซม์ protease alcalase เป็นเวลา 2 ชั่วโมง แก่หนูขาวเพศผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ( Spontaneously hypertensive rats, SHR) โดยป้อนให้ครั้งเดียว ในขนาด 600 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม พบว่าความดัน systolic ของหนูลดลง และมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ angiotensin I-converting (ACE) โดยมีค่าความเข้มข้นที่ยับยั้งได้ 50 % คือ 0.14 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ ACE มีลำดับกรดอะมิโนเป็น Thr-Gln-Val-Tyr และพบว่าการป้อนสาร Thr-Gln-Val-Tyr ขนาด 30 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ครั้งเดียว ก็สามารถลดความดันโลหิตในหนู SHR ได้เช่นกัน โดยมีค่าความเข้มข้นที่ยับยั้งเอนไซม์ ACE ได้ 50 % คือ 18.2 ไมโครโมลาร์

Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition 2007;16:275-80