ฤทธิ์ต้านมะเร็งจากรากโสม

การทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดจากรากโสม (Panax notoginseng   ) และสารสำคัญ ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม saponins พบว่าสารสกัดโสมที่ขนาด 1.0 มก./มล. ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ SW480 human colorectal cancer cells ได้ 85.8% ซึ่งคาดว่าเป็นผลของ ginsenosides Rb1 และ Rg1 นอกจากนี้ สารสกัดโสมที่ขนาด 0.5 และ 1 มก./มล. ยังเหนี่ยวนำให้เกิดการตายของเซลล์แบบ apoptosis การทดสอบโดยให้เซลล์ได้รับสาร notoginsenoside R1, ginsenosides Rg1 และ Rb1 ขนาด 300 ไมโครโมลาร์ เป็นเวลา 2 วัน พบว่า การตายของเซลล์แบบ apoptosis เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ทำให้ทราบว่า สารสกัดโสมยับยั้งวงจรของเซลล์ (cell cycle) ที่ระยะ S-Phase (synthesis phase) ยับยั้งการสร้างสาย DNA ของเซลล์ และทำให้การแสดงออกของ cyclin A เพิ่มขึ้น 54.7% ซึ่ง cyclin A เป็นสารสำคัญของเซลล์ในระยะ S-Phase นอกจากนี้สารสกัดโสมยังช่วยเพิ่มการออกฤทธิ์ของยาต้านมะเร็ง 5-fluorouracil และ irinotecan ด้วย โดยพบว่า การเจริญเติบโตของเซลล์ลดลงมากขึ้นเมื่อให้สารสกัดโสมร่วมกับยา 5-fluorouracil หรือยา irinotecan เทียบกับการใช้ยาเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นการสนับสนุนว่าการใช้สารสกัดโสมร่วมในการรักษามะเร็ง จะช่วยลดขนาดการใช้และความเป็นพิษของยาต้านมะเร็ง 5-fluorouracil หรือ irinotecan ได้

Int J Oncol 2007;31:1149-56.