ผลยับยั้งการสร้าง melanin ของสาร macelignan จากจันทน์เทศ

สาร macelignan ที่แยกได้จากเหง้าจันทน์เทศ ความเข้มข้น 10 - 50 μM มีผลยับยั้งการสร้าง melanin และยับยั้งเอนไซม์ tyrosinase ได้ เมื่อทดสอบในเซลล์ melan-a melanocytes ของหนู โดยมีค่าความเข้มข้นที่ยับยั้งฤทธิ์ได้ร้อยละ 50 (IC50) เท่ากับ 13 และ 30 μM ตามลำดับ และให้ผลดีกว่าสาร arbutin นอกจากนี้ยังมีผลลดการแสดงออกของ tyrosinase, tyrosinase-related protein-1 (TRP-1) และ tyrosinase-related protein-2 (TRP-2)

Biol Pharm Bull 2008;31(5):986-9