ฤทธิ์ต้านเนื้องอกของสารในกลุ่ม alkaloids จากเมล็ดแสลงใจ

สารในกลุ่ม alkaloids จำนวน 3 ใน 6 ชนิด ซึ่งแยกได้จากเมล็ดของแสลงใจ (Strychnos nux-vomica  L.) เมื่อนำมาทดสอบกับเซลล์มะเร็งของมนุษย์พบว่ามีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ดังกล่าวโดยสาร strychnine ให้ผลกับ human carcinoma cell line KB, human leukemia cell line HL-60 และ human gastric carcinoma cell line BGC สาร pseudostrychnineให้ผลกับ human carcinoma cell line KB, human gastric carcinoma cell line BGC และ human hepatic carcinoma cell line BEL-7402 สาร icajine ให้ผลกับ human carcinoma cell line KB, human gastric carcinoma cell line BGC

Zhongguo Xiandai Zhongyao 2006;8(9):11-13.