สาร asiatic acid จากบัวบกลดการเกิดเนื้องอกที่ผิวหนัง

หนูถีบจักรที่ได้รับการกระตุ้นให้เกิดเนื้องอกที่ผิวหนังขั้นที่ 1 ด้วยการทา DMBA (7,12-dimethylbenz[a]anthracene) ขนาด 40 มคก. ในอะซีโตน 0.2 มล. 1 ครั้ง 1 สัปดาห์หลังจากนั้นหนูจะได้รับการทาที่ผิวหนังด้วยสาร asiatic acid จากบัวบก ขนาด 30 หรือ 50 ไมโครโมล ในอะซีโตน 0.2 มล. 1 ชั่วโมงก่อนที่จะได้รับการกระตุ้นให้เกิดเนื้องอกขั้นที่สองด้วย TPA (12-O -tetradecanoylphorbol 13-acetate) ขนาด 5 มคก. คู่กันสัปดาห์ละ 2 ครั้ง จนกระทั่งสิ้นสุดการทดลอง พบว่า 20 สัปดาห์หลังจากที่เริ่มต้นกระตุ้นด้วย DMBA สาร asiatic acid สามารถลดการเกิดเนื้องอก จำนวนเนื้องอกที่ผิวหนังเฉลี่ยต่อหนู 1 ตัว ลดลงเหลือ 5 ในขณะที่กลุ่มควบคุมมีจำนวนเนื้องอกเฉลี่ยต่อหนู 1 ตัว เท่ากับ 8 นอกจากนั้นยังออกฤทธิ์กดการเพิ่ม nitric oxide, inducible nitric oxide synthase และ cyclooxygenase ด้วย

Biol Pharm Bull 2007;30(1):176-9