ผลในการปกป้องตับของสารสกัดจากผลมะขามป้อม

สารสกัด 50% เอทานอลจากผลมะขามป้อม ความเข้มข้น 0.5 และ 1 mg/ml เมื่อทดลองในเซลล์ตับของหนูขาวที่ถูกทำลายด้วยเอทานอล พบว่าสารสกัดสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์การมีชีวิต (cell viability) ของเซลล์ และลดการปลดปล่อยเอนไซม์ alanine transaminase (ALT) ได้ เมื่อนำสารสกัดมาทดสอบในหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดพิษเฉียบพลันต่อตับ โดยการป้อนสารสกัดขนาด 25, 50 และ 75 mg/kg และ silymarin ขนาด 5 mg/kg ก่อนการให้เอทานอล (5g/kg) 4 ชม. พบว่าสารสกัดและ silymarin จะลดระดับของเอนไซม์ aspatate transaminase (AST) และ alanine transaminase (ALT) ระดับ triglyceride TNFα และ IL-1β ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากตับถูกทำลายลงได้ ซึ่งสารสกัดที่ขนาด 75 mg/kg จะให้ผลใกล้เคียงกับ silymarin ส่วนในหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดพิษกึ่งเฉียบพลันต่อตับ โดยการป้อนเอทานอลขนาด 4g/kg/วัน เป็นเวลา 21 วัน จากนั้นให้สารสกัดขนาด 75 mg/kg/วัน และ silymarin ขนาด 5 mg/kg เป็นเวลา 7 วัน พบว่าสามารถลดระดับของเอนไซม์ AST, ALT, triglyceride, TNFα และ IL-1β ได้เช่นกัน และเพิ่มการฟื้นฟูของตับที่ถูกทำลายให้กลับเป็นปกติ

J Ethnopharmacol 2006;107:631-4