ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดน้ำจากเมล็ดมะตูม

การศึกษาฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดน้ำจากเมล็ดมะตูมโดยการป้อนให้หนูขาว โดยแบ่งหนูออกเป็นหนูปกติ และหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย streptozotocin ซึ่งจะแบ่งย่อยออกเป็น 3 กลุ่ม คือหนูที่เริ่มต้นเป็นเบาหวาน (ระดับน้ำตาลในเลือด 80-120 mg/dl) หนูที่เป็นเบาหวานปานกลาง (ระดับน้ำตาลในเลือด 120-250 mg/dl) และหนูที่เป็นเบาหวานรุนแรง (ระดับน้ำตาลในเลือดมากกว่า 250 mg/dl) พบว่าสารสกัดน้ำที่ขนาด 100,250 และ 500 mg/kg จะลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูปกติได้ 19.2, 35.1 และ 28.6% ตามลำดับ หลังจากการให้สารสกัด 6 ชม. ในหนูที่เริ่มเป็นเบาหวาน และหนูที่เป็นเบาหวานปานกลาง สารสกัดน้ำที่ขนาด 250 mg/kg จะสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ 41.2 และ 33.2% ตามลำดับ หลังจากการให้สารสกัด 2 ชม. และในหนูที่เป็นเบาหวานรุนแรง สารสกัดน้ำขนาด 250 mg/kg จะสามารถลดน้ำตาลในเลือดลง 60.84% และลดระดับน้ำตาลในปัสสาวะได้ 75% ภายใน 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังมีผลลดระดับของคอเลสเตอรอล triglyceride LDL ในเลือดได้ 28.4, 53.9 และ 45.7% ตามลำดับ แต่จะมีผลทำให้ระดับ HDL เพิ่มขึ้น 33.43% และมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มควบคุม แสดงว่าสารสกัดน้ำจากเมล็ดมะตูมมีศักยภาพในการที่จะนำมาใช้รักษาเบาหวานได้

J Ethnopharmacol 2006;107:374-9