สารสำคัญในทองพันชั่งยับยั้งเซลล์มะเร็ง

สาร Rhinacanthins-C, -N และ -Q ซึ่งเป็นสารหลักในกลุ่ม naphtoquinone esters แยกได้จากรากทองพันชั่ง มีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง ความเข้มข้นของสารที่ออกฤทธิ์ต้านการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งปากมดลูก (HeLaS3 cells) ได้ 50% เท่ากับ 80, 65, 73 ไมโครโมล, 55, 45, 35 ไมโครโมล และ 1.5, 1.5 และ 5.0 ไมโครโมล ในระยะเวลาที่เซลล์สัมผัสกับสารนาน 24, 48 และ 72 ชม. ตามลำดับ มีกลไกการออกฤทธิ์ไปทำให้เซลล์ตาย (apoptosis) เกิด nuclear fragmentation, DNA ladder, ยับยั้ง cell cycle ระดับ G2 และ M โดยเฉพาะ rhinacanthin-N จะเห็นผลหลังจาก 24 ชม. เพิ่ม sub-G1 hypodiploid cells หลังจาก 48 และ 72 ชม. นอกจากนั้นยังเพิ่มการทำงานของ caspase-3 ด้วย

Biol Pharm Bull 2006;29(10):2070-6