ฤทธิ์ต้านมาลาเรียของสาร Sesquiterpene lactones จากหญ้าละออง (หญ้าดอกขาว)

เมื่อทำการทดสอบฤทธิ์ต้านมาลาเรียของสาร 8α-tigloyloxy-hirsutinolide13-0 -acetate, 8α-(4-hydroxymethacryloyloxy)-hirsutinolide-13-0 -acetate และ vernolide D ซึ่งเป็นสารสกัดน้ำจากต้นหญ้าละออง พบว่าสารดังกล่าวสามารถต้านเชื้อ Plasmodium falciparum ที่ทำให้เกิดโรคมาลาเรียที่ดื้อต่อยาคลอโรควิน โดยที่ค่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งเชื้อได้ครึ่งหนึ่ง (IC50) มีค่าเท่ากับ 3.9, 3.7 และ 3.5 ไมโครโมล ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับคลอโรควินที่มีค่า IC50 เท่ากับ 0.52 ไมโครโมล ซึ่งจากการศึกษาจะเห็นได้ว่าสารสกัดทั้ง 3 มีศักยภาพที่จะนำมาพัฒนาเป็นยารักษาโรคมาลาเรียได้

Chem Pharm Bull 2006;54(10):1437-9