ฤทธิ์ลดความดันโลหิตของโกโก้

ศึกษาฤทธิ์ลดความดันโลหิตของโกโก้ (ช็อกโกแลต) ที่มีสารฟลาโวนอยด์สูง ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่ทราบสาเหตุ ระยะที่ 1 ที่มีความดันโลหิตมากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มม.ปรอท และน้อยกว่า 160/100 มม.ปรอท โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มๆ ละ 10 คน โดยทั้ง 2 กลุ่ม ภายใน 7 วันแรก ให้รับประทานอาหารที่ปราศจากช็อกโกแลต จากนั้นกลุ่มที่ 1 ให้รับประทานช็อกโกแลตดำขนาด 100 ก./วัน ซึ่งมีสารฟาโวนอยด์เท่ากับ 88 มก. และกลุ่มที่ 2 ให้รับประทานช็อกโกแลตขาวขนาด 90 ก./วัน นาน 15 วัน จากนั้นให้ผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม รับประทานอาหารที่ปราศจากช็อกโกแลตต่อนาน 7 วัน และให้สลับกลุ่มโดยกลุ่มที่ 1 ให้รับประทานช็อกโกแลตขาว 90 ก./วัน และกลุ่มที่ 2 ให้รับประทานช็อกโกแลตดำขนาด 100 ก./วัน นาน 15 วัน ก่อนและหลังการทดลองจะทำการวัดระดับความดันโลหิต ตรวจค่าชีวเคมีในเลือดเพื่อดูประสิทธิภาพการทำงานของอินซูลิน และเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่มีสุขภาพปกติ พบว่าการรับประทานช็อกโกแลตดำสามารถลดระดับความดันโลหิตช่วงบน (syslolic BP) ได้ 11.9 ฑ 7.7 มม.ปรอท และสามารถลดระดับความดันโลหิตช่วงล่าง (diastolic BP) ได้ 8.5ฑ5.0 mmHg อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่ทราบสาเหตุ ในขณะที่ช็อกโกแลตขาวไม่มีผล นอกจากนี้ช็อกโกแลตดำยังสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในเลือดได้ และทำให้การทำงานของอินซูลินดีขึ้นในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งจากการศึกษานี้สรุปว่าการรับประทานผลิตภัณฑ์โกโก้ที่มีสารฟลาโวนอยด์สูงช็อกโกแลตสามารถป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้

(Hepertesion 2005;46(2):398-405)