สารออกฤทธิ์ต้าน HIV จากพุดป่า ( Gardenia thailandica  )

สาร Thailandiol, gardenolic acid, quadrangularic acid E และ 3 beta-hydroxy-5 alpha-cycloart-24 (31)-en-28 oic acid ซึ่งได้จากใบและยอดพุดป่ามีฤทธิ์ anti HIV-1 โดยใช้การตรวจสอบ Dtat/Rev MC99 virus และ1A2 cell line EC50 จะอยู่ในช่วงความเข้มข้น <7.8-110 mg/ml และยังแสดงฤทธิ์แรง และปานกลางในการทดสอบ reverse transcriptase โดย IC50 = <22.5-156.8 microgram/ml นอกจากสารดังกล่าวยังได้สกัดแยก 5-hydroxy-7,2’,3’,4’,5’,6’-hexamethoxyflavone; 5,7-dihydroxy-2’3’,4’,5’,6’-pentamethoxyflavone; 5-hydroxy-7,2’,3’4’,5’-pentamethoxyflavone และ 5,7-dihydroxy-2’3’,4’5’-tetramethoxyflavone

(Planta Med 2004;70(4):366-70)