ฤทธิ์แก้ปวดและลดการอักเสบของสารสกัดจากเมล็ดผักกาดหอม

สารสกัดด้วยเมทานอล/ปิโตรเลียม อีเทอร์ (70:30) จากเมล็ดผักกาดหอม มีฤทธิ์แก้ปวดในหนูขาว เมื่อทดลองด้วยวิธี formalin test โดยขนาดที่ให้ผลสูงสุด คือ 2 ก./กก. ที่เวลา 0.5 ชม. หลังจากให้สารสกัด แต่ไม่มีผลแก้ปวดในหนูถีบจักร เมื่อทดลองด้วยวิธี tail-flick test แม้ทดลองในขนาดสูงถึง 6 ก./กก. นอกจากนี้สารสกัด ขนาด 0.5, 2, 4 ก./กก. มีฤทธิ์ลดการอักเสบในหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบด้วย 1% carragenan แต่มีฤทธิ์น้อยกว่ายา piroxicam ในการทดสอบความเป็นพิษ พบว่าสารสกัดไม่มีผลต่อพฤติกรรมและการเคลื่อนไหวของหนู และไม่ทำให้หนูตาย แม้ทดลองในขนาดสูง 6 ก./กก. จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดจากเมล็ดผักกาดหอม พบว่าประกอบด้วยสารในกลุ่ม triterpene, phenolic carboxylic acid และ saponin

J Ethnopharmacol 2004;92:325-9.