ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของดีปลี

สารสกัด 80% อะซีโตนจากผลดีปลี มีฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของหนูขาวที่เหนี่ยวนำให้เกิดแผลด้วยเอทานอลและ indomethacin โดยมีค่า ED50 เท่ากับ 14 และ 12 มก./กก. ตามลำดับ เมื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัด 80% อะซีโตนจากผลดีปลี พบว่าประกอบด้วยสารในกลุ่ม amide ได้แก่ piperchabamides A, B, C และ D นอกจากนี้ยังพบว่าสารสำคัญอื่นๆ ในดีปลี ได้แก่ piperine, pipernonaline, dehydropipernonaline, retrofractamide B,   N-isobutyl-(2E,4E)-octadecadienamide และ   N-isobutyl-(2E,4E,14Z)-eicosatrienamide มีฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของหนูขาวทั้งที่เหนี่ยวนำให้เกิดแผลด้วยเอทานอลและ indomethacin ขณะที่สาร piperanine, piperlonguminine, guineensine และ methyl piperate มีฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของหนูขาวที่เหนี่ยวนำให้เกิดแผลด้วยเอทานอล

Planta Med 2004;70:152-9.