แป๊ะก๊วยเสริมฤทธิ์ยาในการต้านเนื้องอก

เมื่อให้สารโพลีฟรีนอล polyprenols จากใบแป๊ะก๊วยร่วมกับยารักษามะเร็ง adriamycin, 5-flauouracil, cyclophosphamidse และ cisplatin จะช่วยเสริมฤทธิ์ของยาในการยับยั้งเนื้องอก และให้ผลดีกว่าการใช้ยาเพียงอย่างเดียว เมื่อให้สาร polyprenols ร่วมกับ cyclophosphamide, cisplatin และ 5-flauouracil แก่หนูถีบจักร จะสามารถยับยั้ง S.0 nodule เพิ่มขึ้นจาก 59.81, 43.06 และ 42.03% เป็น 70.56, 60.29 และ 63.45% ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับให้ยาเพียงอย่างเดียว และถ้าให้ polyprenols ร่วมกับ adriamycin ขนาด 1 มก./กก. จะเพิ่มฤทธิ์ในการยับยั้ง S180 nodule จาก 50.93% เป็น 77.19%

Linchan Huaxue Yu Gongye 2003;23(3):15-8