ฤทธิ์ลดเบาหวานของใบน้อยหน่า

ในประเทศอินเดียได้มีการใช้ใบน้อยหน่าอ่อนในการรักษาเบาหวาน จึงได้มีการศึกษาวิจัย โดยนำสารสกัดใบน้อยหน่าด้วยน้ำไปทดสอบในหนูขาวปกติ และหนูขาวที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย streptozotocin พบว่าสามารถลดน้ำตาลได้หนูปกติ และหนูที่เป็นเบาหวาน ซึ่งกระบวนการออกฤทธิ์อาจจะผ่านการเสริมฤทธิ์ของอินซูลิน อาจโดยกระตุ้นให้มีการหลั่งอินซูลินเพิ่มขึ้น หรือทำให้ insulin จาก bound form เปลี่ยนมาเป็น free form มากขึ้น จึงเป็นผลให้อินซูลินในเลือดเพิ่มขึ้น ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงสารออกฤทธิ์

(J Ethanopharmacol 2004;91:171-5)