ผลของน้ำแครอทต่อระดับคลอเรสเตอรอล (Chloesterol) ในเลือด

แครอทมีระดับของเบต้าคาโรทีน (beta-carotene) สูง ซึ่งแสดงฤทธิ์เหมือน HMG-CoA reductase inhibitor ในการทดลองนี้ เป็นการทดลองระดับ cholesterol ในชายสุภาพดี พบว่าเมื่อดื่มน้ำแครอท 1 หรือ 2 กระป๋องทุกวัน (น้ำหนัก 160 กรัมต่อกระป๋องซึ่งมี beta-carotene 6.6 มิลลิกรัมต่อกระป๋อง) เป็นเวลา 4 สัปดาห์ จะไม่มีผลต่อระดับ cholesterol แต่หากดื่ม 3 กระป๋องทุกวันจะมีระดับ total cholesterol ลดลง (จาก 202ฑ26 เป็น 189ฑ25 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ดังนั้นขนาดต่ำสูงของ beta-carotene ที่สามารถลดระดับ cholesterol ได้คือ 20 มิลลิกรัมต่อวัน สำหรับการทดลองนี้ การลดลงของ cholesterol จะเห็นผลมากในผู้ที่มีระดับ cholesterol มากกว่า 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร การทดลองเป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าระดับของ b-carotene ในเลือดเพิ่มขึ้นแต่ระดับของเรตินอล (retinol) ไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นการดื่มน้ำแครอททุกวัน นอกจากจะมีความปลอดภัยแล้ว ยังช่วยส่งเสริมสุขภาพอีกด้วย

Nippon Shokuhin Kagaku Gakkaishi 2003:10(1);22-8