ชาเขียวชักนำฤทธิ์ของ Superoxide dismutase โดยยับยั้งการสะสมไขมันในเซลล์ 3T3-L1

มีการศึกษาผลของผงชาเขียวต่อกิจกรรมภายในเซลล์ไขมัน 3T3-L1 ของ superoxide dismutase โดยการเพาะเลี้ยงเซลล์ดังกล่าวร่วมกับอินซูลินเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งมีผลทำให้มีความเข้มข้นของไตรกลีเซอไรด์ในเซลล์เพิ่มขึ้น พบว่าเมื่อมีการให้ผงชาเขียวพร้อมกับอินซูลินปริมาณของไตรกลีเซอร์ไรด์ที่เพิ่มขึ้นนั้นลดลง และฤทธิ์ของ superoxide dismutase ก็เพิ่มขึ้นซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจสนับสนุนฤทธิ์ต้านการเกิดไขมัน (antilipogenic activity) ของชาเขียว ด้วยกลไกของการกำจัดสารอนุมูลอิสระได้

Phytother Res 2003;17(5):566-7