ชาหญ้าหวานกับผู้ป่วยโรคอ้วน

การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของชาหญ้าหวานในผู้ป่วยที่เป็นโรคอ้วน 21 คน โดยให้ดื่มชาหญ้าหวานครั้งละ 2 กรัม วันละ 3 ครั้ง นาน 1-4 เดือน พบว่าน้ำหนักเฉลี่ยลดลง 0.59-1.1 กก โดยมีการเปลี่ยนแปลงค่า CBC และ blood chemistry อาการข้างเคียงนี้พบในผู้ป่วย 2-3 ราย ซึ่งเป็นระยะสั้นและไม่รุนแรง

รามาธิบดีพยาบาลสาร 2541;4:1-7