สารที่มีผลยับยั้ง phospholipase Cg1 จากแป๊ะก๊วย

เอนไซม์ PI-PLC (phosphatidylinositol-specific phospholipase C)มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนของเซลล์ (proliferation)

พบว่าเนื้อเยื่อที่เป็นมะเร็งมีเอนไซม์ PI-PLC ชนิดแกมมา 1 สูงกว่าเนื้อเยื่อปกติ ซึ่งชี้ว่า PI-PLCg1 น่าจะมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็ง และสารที่มีผลยับยั้ง PI-PLCg1 มีโอกาสที่จะนำมาพัฒนาเป็นยาต้านมะเร็ง สารประเภทฟีนอลิกซึ่งสกัดได้จากเปลือกหุ้มเมล็ดแป๊ะก๊วย (Ginkgo biloba Linn.) มีคุณสมบัติยับยั้ง เอนไซม์ PI-PLCg1 และยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยง (cancer cell line) หลายชนิด

J Nat Prod 1998;61:867-71