ฤทธิ์ปกป้องผิวของสารโพลีฟีนอลจากแอปเปิ้ล

การศึกษาทางคลินิกแบบ randomized, double-blinded, placebo-controlled clinical trial ในอาสาสมัครเพศหญิงจำนวน 59 คน อายุ 20-39 ปี สุ่มแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยให้รับประทานยาเม็ดสารโพลีฟีนอลจากผลแอปเปิ้ล (มี procyanidins 63.8%) ขนาด 300 และ 600 มก. หรือยาหลอก เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ทำการประเมินผลโดยวัดการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังบริเวณต้นแขนส่วนบนหลังการได้รับรังสี UV ได้แก่ อาการผื่นแดง ค่าความสว่างของผิว (L-value) และการเกิดเม็ดสี (melanin value) พบว่าการรับประทานสารโพลีฟีนอลจากผลแอปเปิ้ลสามารถลดอาการเกิดผื่นแดง ลดการเกิดเม็ดสีค่าเมลานิน และป้องกันการลดลงของความสว่างของผิวจากการได้รับรังสี UV อย่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก อย่างไรก็ตามในการศึกษานี้ไม่พบผลของสารโพลีฟีนอลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำในผิวและการสูญเสียน้ำออกจากชั้นผิวหนังบริเวณใบหน้า ผลจากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสารโพลีฟีนอลจากผลแอปเปิ้ลซึ่งมีสาร procyanidins เป็นสารสำคัญ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ช่วยลดการเกิดเม็ดสีจากการได้รับรังสี UV ได้

Nutrients. 2020;12:1071; doi:10.3390/nu12041071