ผลของขี้ผึ้งสารสกัดเทียนกิ่งในการรักษาแผลฝีเย็บ

การศึกษาในหญิงหลังคลอดบุตรซึ่งมีแผลฝีเย็บ จำนวน 160 คน อายุ 18 - 40 ปี แบ่งออกเป็น กลุ่มที่ให้ทาแผลด้วยขี้ผึ้งซึ่งมีส่วนผสมของสารสกัด 70% เอทานอลจากใบเทียนกิ่ง 5% กลุ่มที่ให้ทาขี้ผึ้งซึ่งมีส่วน ผสมของสารสกัด 70% เอทานอลจากเมล็ด Persian oak (Quercus persica) 2% กลุ่มที่ทายาหลอก และกลุ่มควบคุม โดยให้ทาแผล เป็นเวลา 14 วัน ประเมินผลการรักษาด้วยแบบประเมินลักษณะแผลฝีเย็บหลังคลอด (REEDA scale) และแบบประเมินความปวด Visual Analog Scale (VAS) ก่อนเริ่มการศึกษา และที่เวลา 7, 10 และ 14 วัน หลังคลอด พบว่าขี้ผึ้งทั้ง 2 ชนิด สามารถรักษาแผลฝีเย็บและลดอาการปวดได้ เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ทายาหลอกและกลุ่มควบคุม ซึ่งขี้ผึ้งสารสกัด Persian oak จะมีผลดีกว่าขี้ผึ้งสารสกัดเทียนกิ่งเล็กน้อย

J Res Med Sci. 2020;25:11.