ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากเมล็ดและเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว

การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดเอทานอล:เอทิลอะซีเตท (6:4) จากเยื่อหุ้มเมล็ด สารสกัดน้ำจากเมล็ด และน้ำมันจากเยื่อหุ้มเมล็ด โดยทดสอบในเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ 5 ชนิด ได้แก่ Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Micrococcus luteus, Klebsiella pneumonia และ Enterobacter aerogenes พบว่าสารสกัดเอทานอล:เอทิลอะซีเตท (6:4) สามารถต้านเชื้อแบคทีเรียทั้ง 5 ชนิดได้ โดยมีค่าความเข้มข้นตํ่าสุดที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย (MIC) เท่ากับ 0.391-3.125 มก./มล. ขณะที่สารสกัดน้ำจากเมล็ดสามารถต้านเชื้อ S. aureus ได้เพียงอย่างเดียว (MIC 12.5 มก./มล.) และน้ำมันจากเยื่อหุ้มเมล็ด ไม่มีผลในการต้านเชื้อทั้ง 5 ชนิด

JJEES. 2019;10(4):252-5.