ผลของขิงต่อระดับน้ำตาลในเลือดของหญิงที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์

การศึกษาในหญิงที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ซึ่งตรวจสอบด้วยวิธีวัดความทนต่อน้ำตาล (Impaired glucose tolerance test: IGT) จำนวน 70 คน อายุครรภ์ 24-28 สัปดาห์ โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มที่ได้รับยาเม็ดขิง ขนาด 3 เม็ดต่อวัน หลังอาหารเช้า กลางวัน และเย็น (เท่ากับ 1.5 ก./วัน) เป็นเวลา 6 สัปดาห์ และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก พบว่ากลุ่มที่ได้รับยาเม็ดขิงจะมีระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร 8 ชั่วโมง (fasting blood sugar) ระดับอินซูลิน และ Homeostasis Model Assessment (HOMA) index ซึ่งเป็นตัวชี้วัดภาวะ การดื้อต่ออินซูลินลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก แต่ระดับน้ำตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมง (2-hour postprandial blood sugar) ในทั้ง 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน แสดงว่าการรับประทานยาเม็ดขิง มีผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร 8 ชั่วโมง ระดับอินซูลิน และ HOMA index ในหญิงที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ลดลงได้ แต่ไม่มีผลลดระดับน้ำตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมง

BMC Complement Med Ther. 2020;20:116. doi: 10.1186/s12906-020-02908-5.