ผลของน้ำมันอัลมอนด์ต่อระดับไขมันในเลือด

การศึกษาทางคลินิกแบบสุ่ม ไม่ปกปิดทั้งผู้วิจัยและผู้ร่วมทดลอง และมีกลุ่มควบคุม (randomized open-label controlled clinical trial) ในผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดสูงจำนวน 97 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มทดลองจำนวน 49 คน ได้รับประทานน้ำมันอัลมอนด์ (almond oil) ปริมาณ 10 มล. วันละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 30 วัน และกลุ่มควบคุมจำนวน 48 คน ซึ่งไม่ได้รับน้ำมันอัลมอนด์ ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือดก่อนและหลังการทดลอง ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับน้ำมันอัลมอนด์ มีค่าคอเลสเตอรอลรวม และค่าคอเลสเตอรอลชนิด LDL ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (treatment difference = -16.12 ± 26.16, P = 0.009; treatment difference = -20.88 ± 18.4, P < 0.001 ตามลำดับ) แต่ไม่มีผลต่อค่าไตรกลีเซอไรด์และค่าคอเลสเตอรอลชนิด HDL การศึกษานี้สรุปว่าน้ำมันอัลมอนด์สามารถลดระดับคอเลสเตอรอลรวม และคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในผู้ป่วยที่มีไขมันในเลือดสูงได้ จึงอาจมีผลช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

Complement Ther Med. 2019;42:33-6.