ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ tyrosinase และต้านอนุมูลอิสระของเทียนบ้าน

เมื่อนำสารสกัดเอทานอล เมทานอล และอะซีโตนจากส่วนต่างๆ ของเทียนบ้าน (Impatiens balsa-mina L.) ได้แก่ ลำต้น ใบ และดอก (สีม่วง) มาทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ tyrosinase ด้วยวิธี L-DOPA และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ พบว่าปริมาณสารฟีนอลิกรวมและสารฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัดอะซีโตนจากดอก สูงกว่าปริมาณในสารสกัดจากส่วนอื่นๆ สารสกัดจากดอกที่เตรียมด้วยตัวทำละลายทั้ง 3 ชนิด ที่ความเข้มข้น 10 มก./มล. มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ tyrosinase ได้ดีกว่าสารสกัดจากใบและลำต้น โดยสารสกัดอะซีโตนจากดอกจะมีฤทธิ์ดีที่สุดในการยับยั้งเอนไซม์ดังกล่าว นอกจากนี้สารสกัดจากดอกด้วยตัวทำละลายทั้ง 3 ชนิด ยังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ดีที่สุด เมื่อทดสอบด้วยวิธี DPPH assay และวิธี Reducing power รวมถึงแสดงฤทธิ์ในการจับกับโลหะทองแดงได้ดีกว่าสารสกัดจากใบและลำต้นอีกด้วย จึงเห็นได้ว่าสารสกัดจากดอกเทียนบ้าน มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ tyrosinase และต้านอนุมูลอิสระอย่างเด่นชัด มีศักยภาพในการนำมาใช้ประโยชน์เป็นสารจากธรรมชาติที่ทำให้ผิวขาวขึ้นต่อไปในอนาคต

Songklanakarin J Sci Technol. 2019;41(3):686-92.