ฤทธิ์ลดความดันโลหิตสูง และต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดน้ำจากดอกอัญชัน

การศึกษาผลของสารสกัดน้ำจากดอกอัญชันต่อความดันโลหิตและภาวะเครียดออกซิเดชั่นในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความดันโลหิตสูงโดยการหนีบหลอดเลือดไตข้างซ้าย โดยหนูที่มีความดันโลหิตสูงจะป้อนด้วยน้ำ และสารสกัดน้ำจากดอกอัญชัน ขนาด 500 มก./กก. เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ส่วนหนูที่มีความดันปกติจะป้อนด้วยน้ำ จากนั้นวัดความดัน การทำงานของหลอดเลือด และภาวะเครียดออกซิเดชั่น พบว่าหนูที่ได้รับสารสกัดดอกอัญชัน ความดันจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การคลายตัวของหลอดเลือดตอบสนองต่อสารอะซิติล-โคลีน (acetylcholine) ลดลง และลดการสร้างสารอนุมูลอิสระ (superoxide) สรุปได้ว่า สารสกัดดอกอัญชันมีฤทธิ์ลดความดัน ปรับปรุงการทำงานของหลอดเลือด และต้านอนุมูลอิสระในหนูที่มีความดันโลหิตสูงได้

Srinagarind Med J. 2019;34(4):318-23.