ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบจากดีบัว

การศึกษาฤทธิ์กลไกในการต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ซึ่งแยกได้จากสารสกัด 70% เอทานอลของต้นอ่อนในเมล็ดบัว (Nelumbo nucifera Gaertn.) หรือดีบัว ด้วยวิธี radical scavenging assays และ ELISA พบว่าสาร flavonoids แสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยการให้อิเล็กตรอน ให้ไฮโดรเจนอะตอม และจับกับอนุมูลอิสระชนิด DPPH และ ABTS+ และแสดงฤทธิ์ต้านการอักเสบโดยยับยั้งการสร้างสารสื่อกลางที่ก่อให้เกิดการอักเสบ (inflammatory mediators) ชนิด nitric oxide (NO) , prostaglandin E2 (PGE2) และ tumor necrosis factor (TNF)-α) และยับยั้งไซโตไคน์ที่ก่อให้เกิดการอักเสบชนิด interleukin-6 (IL-6), และ IL-1β นอกจากนี้เมื่อตรวจสอบสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ต้านการอักเสบโดยการยับยั้งเอนไซม์ cyclooxygenase-2 (COX-2) ในดีบัวโดยใช้วิธี Ultrafiltration-Liquid Chromatography ที่ต่อกับวิธี Mass Spectrometry (UF-LC/MS) พบเป็นสารฟลาโวนอยด์จำนวน 12 ตัว คือ luteolin 6-C-glucoside (isoorientin), apigenin 8-C-glucoside (vitexin), quercetin 3-O-glucoside (isoquercitrin), apigenin 6-C-glucosyl-8-C-rhamnoside, luteolin 7-O-neohesperidoside, kaempferol 3-O-robinobioside, isorhamnetin 3-O-rutinoside, diosmetin 7-O-rutinoside (diosmin), และ flavonoid C-glycoside อีก 4 ตัว การหาความสัมพันธ์ของโครงสร้างสารและการออกฤทธิ์พบว่า flavonoids ชนิด O-glycosides ในดีบัว สามารถจับกับเอนไซม์ COX-2 ได้ไม่แตกต่างจาก flavonoids ชนิด C-glycosides ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสาร flavonoids จากต้นอ่อนในเมล็ดบัวหรือดีบัว มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบซึ่งเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับบำรุงร่างกาย

Food Chem. 2019;277:706–12.