กระเจี๊ยบแดงช่วยฟื้นฟูการทำงานของไตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

การศึกษาผลของการรับประทานสารสกัดน้ำดอกกระเจี๊ยบแดงต่อการทำงานของไตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง (mild to moderate hypertension) จำนวน 78 คน ทั้งเพศชายและหญิง (อายุระหว่าง 35-68 ปี) โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานสารสกัดน้ำดอกกระเจี๊ยบแดงขนาดวันละ 150 มก./กก. ช่วงเวลาก่อนอาหารเช้า นานติดต่อกัน 4 สัปดาห์ กลุ่มที่ 2 ให้รับประทานยาลดความดันโลหิต lisinopril ขนาดวันละ 10 มก. ก่อนอาหารเช้า นานติดต่อกัน 4 สัปดาห์ และกลุ่มที่ 3 ให้รับประทานยาหลอกในขนาดและระยะเวลาเช่นเดียวกันกับกลุ่มที่ 1 ทำการตรวจวัดค่าความดันโลหิตของผู้ป่วยทุกกลุ่ม และเก็บตัวอย่างปัสสาวะเพื่อตรวจวิเคราะห์ค่าดัชนีบ่งชี้ถึงการทำงานของไต ทั้งช่วงก่อนและหลังการทดลอง ผลจากการศึกษาพบว่า การรับประทานสารสกัดน้ำดอกกระเจี๊ยบแดงมีผลลดค่าความดันโลหิตของผู้ป่วยทั้งค่าความดันขณะหัวใจบีบตัว (systolic blood pressure) และคลายตัว (diastolic blood pressure) และมีผลเพิ่มปริมาณปัสสาวะ (urine volume) และค่า creatinine clearance ของผู้ป่วยขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก และให้ผลดีกว่ากลุ่มที่ใช้ยาลดความดันโลหิต lisinopril ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สารสกัดน้ำดอกกระเจี๊ยบแดงมีฤทธิ์ลดความดันโลหิต และช่วยฟื้นฟูการทำงานของไตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง (mild to moderate hypertension) ได้

J Physiol Sci. 2017; 67(1): 227-34.