ฤทธิ์ต้านการเกิดอะไมลอยด์ของสารสำคัญจากเมล็ดกาแฟ

การแยกสารสำคัญและพิสูจน์โครงสร้างด้วยเทคนิค NMR spectroscopy และ atomic force microscopy รวมทั้งศึกษาฤทธิ์ต้านการเกิดอะไมลอยด์ของสารสำคัญจากสาสกัดเมล็ดกาแฟชนิดยังไม่คั่ว (green coffee) และชนิดคั่วแล้ว (roasted coffee) พบว่า สารที่ออกฤทธิ์คือ 5-O-caffeoylquinic acid และ melanoidins ตามลำดับ และการศึกษาในหลอดทดลองพบว่าสารทั้ง 2 ชนิดสามารถยับยั้งการเกิดอะไมลอยด์เบต้า (amyloid beta; Aβ) และปกป้องเซลล์ของระบบประสาทของมนุษย์ชนิด SH-SY5Y ได้ นอกจากนี้สาร melanoidins ยังสามารถยับยั้งความเป็นพิษต่อเซลล์ประสาทที่เหนี่ยวนำด้วย hydrogen peroxide และ rotenone รวมทั้งควบคุมการทำงานในกระบวนการกลืนกินตัวเองของเซลล์ (Autophagy) ด้วย อย่างไรก็ตาม พบว่าสารแคฟเฟอีนในเมล็ดกาแฟ ไม่มีผลต่อการยับยั้งการเกิดอะไมลอยด์เบต้าและและความเป็นพิษของเซลล์ประสาท ดังนั้น อาจเลือกสารสกัดเมล็ดกาแฟที่สกัดเอาแคฟเฟอีนออก (decaffeinated coffee) มาใช้เพื่อศึกษาฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทแทน นอกจากนี้ แหล่งปลูกของกาแฟ ไม่มีผลต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

Food Chem2018;252:171–80.