ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสารสำคัญจากกาแฟสำเร็จรูป

การแยกสารสำคัญของกาแฟสำเร็จรูปด้วยเทคนิค size exclusion chromatography โดยใช้ Bio-Gel P6 (น้ำหนักโมเลกุล 1–6 kDa) ทำให้ได้ส่วนสกัดที่มีสารสำคัญหลักในกลุ่ม arabinogalactans ซึ่งเป็นสารกลุ่ม polysaccharide-protein complexes ที่มีน้ำหนักโมเลกุล 1-5 kDa และเมื่อนำสารสกัดดังกล่าวไปทดสอบกับเซลล์เม็ดเลือดขาวประเภทบีลิมโฟไซต์ (B lymphocyte) จากม้ามของหนูเม้าส์ชนิด BALB/c พบว่าส่วนสกัดที่มีสาร arabinogalactans มีฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของ B lymphocyte และเมื่อย่อยด้วยเอนไซม์ chymotrypsin พบว่าไม่มีผลต่อการออกฤทธิ์กระตุ้น B lymphocyte แต่ถ้าหากถูกย่อยด้วยเอนไซม์ α-L-arabinofuranosidase พบว่าจะทำให้การออกฤทธิ์กระตุ้น B lymphocyte ลดลง และการทดสอบฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันในเซลล์ macrophages (bone-marrow-derived macrophages; BMDM) และเซลล์ประสาท (bone-marrow-derived dendritic cell; BM-DCs) ที่แยกได้จากไขกระดูกจากขาหลังของหนูเม้าส์ชนิด BALB/c พบว่าสาร arabinogalactans ออกฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของ BMDM และ BM-DCs เช่นกัน จากผลการศึกษาทั้งหมดทำให้สามารถสรุปได้ว่าส่วนสกัดที่มีสาร arabinogalactans เป็นส่วนใหญ่ จากกาแฟสำเร็จรูปมีฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน โดยคาดว่าโครงสร้างสารในส่วนของ arabinose มีความเกี่ยวข้องกับการออกฤทธิ์

Food Chem. 2018;242:548–54.