ผลของสาร phytoestrogen ในการสังเคราะห์และย่อยไขมัน

daidzin, coumestrol และ zealenone เป็น phytoestrogen ที่พบในพืช ซึ่งมีผลต่อร่างกายหลายอย่าง พบว่าเมื่อทำสารทั้ง 3 นี้ และ estradiol ในขนาด 0.01, 0.1 และ 1 nM ไปทดสอบการเปลี่ยน glucose ไปเป็นไขมัน พบว่าสารทั้ง 4 มีผล ซึ่งผลของ daidzein และ coumestrol เนื่องมาจากการยับยั้งการย่อยแป้ง เมื่อนำมาทดลองกับการย่อยไขมัน พบว่า daidzein จะช่วยเร่งการย่อยไขมัน แต่ผลในเซลล์ที่กระตุ้นโดย epinephrine มีทั้งกระตุ้นและยับยั้งขึ้นกับขนาดที่ใช้ zearalenone กระตุ้นที่ความเข้มข้น 1 nM แต่ในเซลล์ที่กระตุ้นด้วย epinephrine จะมีฤทธิ์ยับยั้ง แต่ coumestrol มีผลน้อย ส่วน estradiol มีผลกระตุ้นเฉพาะในเซลล์ที่กระตุ้นด้วย epinephrine

Phytomedicine 2002;9:338-45