การเหนี่ยวนำapoptosisของ WBC 2สายพันธุ์ในคนโดยใช้ ar-turmerone จากขมิ้นชัน

ar-turmerone จากขมิ้นชัน บน DNA ของเซลล์เม็ดเลือดขาวสายพันธุ์ Molt 4B, HL-60 และเซลล์มะเร็งกระเพาะอาหาร KATO III พบว่า ar-turmerone เหนี่ยวนำ apoptosisในเซลล์เม็ดเลือดขาวสายพันธุ์ Molt 4B และ HL-60 แต่ไม่เหนี่ยวนำในเซลล์มะเร็งกระเพาะอาหาร KATO III โครงสร้างของ apoptosis เปลี่ยนในเซลล์เม็ดเลือดขาวสายพันธุ์ Molt 4B และ HL-60 เมื่อให้ ar-turmerone DNA ถูกแยกชิ้นส่วนเป็น oligonucleosome ดูได้จากค่าความเข้มข้นและเวลา สังเกตพบใน Molt 4B และ HL-60 แต่ไม่พบใน KATO III การที่ ar- turmerone แสดงให้เห็นกดการเจริญเติบโตของเซลล์เม็ดเลือดขาวจากการเหนี่ยวนำของ apoptosis โดยส่วนประกอบนี้

International Journal of Molecular Medicine 2002; 9(5): 481-4.