ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของหงอนไก่

เมื่อให้หนูขาว ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย alloxan กินสารสกัดแอลกอฮอล์จากเมล็ดหงอนไก่ ในขนาด 250 มก./กก. นน.ตัว และ 500 มก./กก. นน.ตัว ระดับน้ำตาลในเลือดของหนูลดลง 27.8 % และ 38.8 % ตามลำดับ หลังจากที่ได้รับสารสกัด 6 ชม. และไม่ลดระดับน้ำตาลในเลือดหนูที่ไม่เป็นเบาหวาน เมื่อให้หนูขาวที่เป็นเบาหวานกินสารสกัดแอลกอฮอล์จากเมล็ดหงอนไก่ ขนาด 250 มก./กก. นน.ตัว และ 500 มก./กก. นน.ตัว นาน 2 สัปดาห์ ติดต่อกัน ระดับน้ำตาลในเลือดหนูลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.1) 48.9 % และ 54.4 % ตามลำดับ และช่วยป้องกันไม่ให้น้ำหนักหนูลดหลังจากได้รับ alloxan แสดงว่าสารสกัดนี้ใช้ต้านเบาหวานได้ ทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลัน และดูพฤติกรรมหนู 12 ชม. เป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยให้หนูกินสารสกัด 0.5-5 ก./กก. ไม่พบอาการผิดปกติใดๆ เช่น กระวนกระวาย การกดระบบหายใจ ชัก การเปลี่ยนแปลงของ motor activity เป็นต้น

(Biol Pharm Bull 2002; 25(4): 526-8.)