การสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและต้านเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากด้วยวิธีทางชีวภาพโดยใช้สารสกัดน้ำจากเปลือกลำไย

อนุภาคเงินนาโน (silver nanoparticles) มีคุณสมบัติที่สามารถพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ มากมายโดยเฉพาะด้านการแพทย์ เนื่องจากมีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ ต้านการอักเสบ และต้านเซลล์มะเร็ง การสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนมีหลายวิธี เช่น วิธีทางกายภาพและทางเคมี ซึ่งมีราคาแพง และเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนด้วยวิธีทางชีวภาพโดยใช้สารสกัดจากพืชที่มีคุณสมบัติเป็น ตัวรีดิวซ์ (reducing agent) เพื่อเปลี่ยน Ag+ (AgNO3) ให้เป็นอนุภาคเงิน Ag0 จึงเป็นวิธีที่น่าสนใจเนื่องจากเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และต้นทุนการผลิตต่ำ โดยงานวิจัยนี้ได้ใช้สารสกัดน้ำจากเปลือกลำไยเป็นตัวรีดิวซ์ และช่วยเพิ่มความคงตัวในการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโน พบว่าได้อนุภาคเงินนาโนที่มีการกระจายของขนาดอนุภาคแคบ อยู่ในช่วง 9-32 นาโนเมตร และมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa และเชื้อรา Candida albicans โดยขึ้นกับความเข้มข้น นอกจากนี้อนุภาคเงินนาโนมีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก PC-3 โดยมีค่า IC50 น้อยกว่า 10 มคก./มล. โดยสัมพันธ์กับการลดระดับของโปรตีน stat 3, bcl-2, และ survivin และเพิ่มระดับของเอนไซม์ caspase-3 ซึ่งทำให้เกิดการตายของเซลล์แบบ apoptosis สรุปได้ว่าอนุภาคเงินนาโนที่สังเคราะห์จากวิธีทางชีวภาพโดยใช้สารสกัดน้ำจากเปลือกลำไยมีความคงตัวและการกระจายของขนาดอนุภาคแคบ และอนุภาคเงินนาโนยังมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ต้านเซลล์มะเร็ง และมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อไปเพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากได้

Nanoscale Res Lett 2016;11:300. doi:10.1186/s11671-016-1511-9.