ฤทธิ์บรรเทาอาการอาหารไม่ย่อยของสะระแหน่ญวน

การศึกษาแบบแบบสุ่ม ปกปิดสองทาง (randomized double-blind placebo-controlled trial) ในผู้ป่วยที่มีอาการของโรคอาหารไม่ย่อยตามเกณฑ์วินิจฉัย Rome III จำนวน 100 คน สุ่มให้รับประทานแคปซูลสารสกัด 70% เอทานอลจากใบสะระแหน่ญวน (Mentha pulegium L.) ขนาด 330 มก. วันละ 3 ครั้ง หรือยาหลอก ร่วมกับการรับประทานยาฟาโมทิดีน (famotidine) ยาลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร วันละ 40 มก. เป็นเวลา 2 เดือน พบว่าสารสกัดจากใบสะระแหน่ญวนสามารถบรรเทาอาการโดยรวมของโรคอาหารไม่ย่อยได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับยาหลอก อาการปวดกระเพาะอาหาร อาการท้องอืด อาการปวดตื้อๆ บริเวณช่องท้อง อาการเรอในผู้ป่วยลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อผู้ป่วยประเมินตนเองด้วยการตอบแบบสอบถาม SF-36 พบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากใบสะระแหน่ญวนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มยาหลอกและก่อนการทดลอง นอกจากนี้สารสกัดจากใบสะระแหน่ญวนยังมีผลลดปริมาณเชื้อ Helicobacter pylori ในกระเพาะอาหารของผู้ป่วย โดยไม่ส่งผลกระทบต่อค่าชีวเคมีของเลือด การทำงานของตับและไต รวมถึงไม่พบรายงานอาการไม่พึงประสงค์ การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากใบสะระแหน่ญวนสามารถใช้ร่วมกับยาฟาโมทิดีนเพื่อบรรเทาอาการอาหารไม่ย่อย และยังออฤทธิ์กำจัดเชื้อ H. pylori ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคในระบบทางเดินอาหารด้วย

J Ethnopharmacol 2017;206:267-76