ฤทธิ์สมานแผลไฟไหม้ของสมอไทย

ศึกษาฤทธิ์สมานแผลไฟไหม้ของสารสกัดเอทานอลสมอไทย (Terminalia chebula) ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นแผลไฟไหม้ระดับที่ 2 ด้วยวิธีการลวกผิวหนังด้วยกระแสไฟฟ้าบริเวณหลัง (ที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส นาน 15 วินาที) โดยทดลองทาสารสกัดเอทานอลสมอไทยความเข้มข้น 100 มก./มล. ลงบนแผลโดยตรงวันละ 2 ครั้ง นานติดต่อกัน 14 วัน เปรียบเทียบกับการทายา siver sulfadiazine เข้มข้น 1% ผลจากการศึกษาพบว่า ในวันที่ 14 ของการทดลอง ขนาดแผลของหนูแรทกลุ่มที่ทาสารสกัดสมอไทยมีขนาดเล็กลงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นแผลไฟไหม้เพียงอย่างเดียว (0.25 ± 0.06 ตร.ซม. และ 2.71 ± 0.20 ตร.ซม. ตามลำดับ) และผลจากการตรวจวิเคราะห์เนื้อเยื่อบริเวณบาดแผลด้วยเทคนิคทางจุลกายวิภาคศาสตร์ (histological study) พบว่า การทาสารสกัดสมอไทย และยา siver sulfadiazine มีผลช่วยลดการอักเสบเมื่อเทียบกับหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นแผลไฟไหม้เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ ผลจากการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียในหลอดทดลอง (in vitro) ยังพบว่า สารสกัดเอทานอลสมอไทยมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดภาวะแผลติดเชื้อได้แก่ Staphyloccocus aureus, Pseudomonas aeruginosa และ Escherichia coli ได้อีกด้วย ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า สมอไทยมีฤทธิ์ช่วยฤทธิ์สมานแผลไฟไหม้ ต้านการอักเสบ และต้านเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะแผลติดเชื้อได้

Trop J Pharm Res. 2016; 15(4): 787-91