ผลของสารสกัดจากใบพลูต่อหนูที่มีภาวะอ้วนจากการได้รับอาหารไขมันสูง

การศึกษาฤทธิ์ลดความอ้วนของสารสกัด 70% เอทานอลจากใบพลู (Piper betle L.) ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความอ้วนด้วยอาหารไขมันสูง โดยให้หนูกินอาหารไขมันสูงร่วมกับสารสกัดใบพลูในขนาด 100 และ 500 มก./กก. เป็นเวลานาน 4 สัปดาห์ จากนั้นวิเคราะห์น้ำหนักตัวและการกินอาหาร (food intake) ทุกสัปดาห์ และเปรียบเทียบผลกับกลุ่มที่ได้รับอาหารร่วมกับน้ำเปล่า พบว่าสารสกัดใบพลูสามารถยับยั้งการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัวของหนูที่ได้รับอาหารที่มีไขมันสูงได้ และการวิเคราะห์ทางชีวเคมีในเลือดของหนูที่ได้รับสารสกัดร่วมกับอาหารไขมันสูง พบว่าหนูกลุ่มที่ได้รับสารสกัดทั้ง 2 ขนาดมีระดับของน้ำตาลกลูโคสและคอเลสเตอรอลสูงกว่าหนูที่ได้รับอาหารมาตรฐานร่วมกับน้ำเปล่า แต่มีระดับของคอเลสเตอรอลชนิด LDL ลดลง และระดับของคอเลสเตอรอลชนิด HDL สูงขึ้น เมื่อเทียบกับหนูที่ได้รับอาหารไขมันสูงร่วมกับน้ำเปล่า การวิเคราะห์กระบวนการเผาผลาญของร่างกายโดยการเปรียบเทียบสารเมทาโบไลท์ในเลือดของหนูกลุ่มต่างๆ พบว่าหนูกลุ่มที่ได้รับอาหารไขมันสูงร่วมกับน้ำเปล่าจะมีปริมาณ glucose, glycine และ alanine สูง ในขณะที่หนูกลุ่มที่ได้อาหารมาตรฐานร่วมกับน้ำเปล่ามีปริมาณ serine, isoleucine, valine และ acetoacetate สูง และพบว่าหนูกลุ่มที่ได้รับสารสกัดขนาด 500 มก./กก. มี metabolite profile รวมถึงระดับ β-hydroxybutyrate สูงเหมือนกับหนูกลุ่มที่ได้รับอาหารมาตรฐานร่วมกับน้ำเปล่า (เทียบได้กับการควบคุมอาหาร) แสดงให้เห็นว่าสารสกัดขนาด 500 มก./กก. สามารถเพิ่มกระบวนการเผาผลาญ (oxidation process) ของร่างกายได้ จึงส่งผลให้น้ำหนักตัวคงที่ โดยไม่มีผลต่อความอยากอาหารจากการได้รับอาหารที่มีไขมันสูง นอกจากนี้ยังมีผลลดการกินอาหารของหนูด้วย ทำให้สามารถสรุปได้ว่าสารสกัด 70% เอทานอลจากใบพลูสามารถช่วยควบคุมน้ำหนักของหนูแรทได้แม้จะได้รับอาหารที่มีไขมันสูง

J Ethnopharmacol 2016;194:690-7.