ผลของสารกัด EGb 761 จากแป๊ะก๊วยต่อประสิทธิภาพของกระบวนการคิดและการรับรู้ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

การศึกษาประสิทธิภาพของกระบวนการคิดและการรับรู้ (cognitive function) ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 จำนวน 120 คน (เพศชาย 50 คน และเพศหญิง 70 คน ที่มีอายุเฉลี่ย 54.87 ± 6.35 ปี) ด้วยวิธี minimental scale examination (MMSE), montreal Cognitive Assessment (MoCa) และ Trial Making Test (TMT) พบว่าผู้ป่วยเบาหวานร้อยละ 85 มีประสิทธิภาพในการคิดและการเรียนรู้ในด้านความสนใจ ระบบความจำระยะสั้น และความรวดเร็วในการคิดลดลง และเมื่อทดสอบแบ่งกลุ่มผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก (80 คน) ให้รับประทานสารสกัด EGb 761 จากแป๊ะก๊วยขนาด 240 มก./วัน นานติดต่อกัน 1 เดือน ส่วนกลุ่มที่สอง (40 คน) ไม่ได้รับประทานสารสกัดดังกล่าว (กลุ่มควบคุม) พบว่า สารสกัด EGb 761 มีผลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบความจำระยะสั้น ความสนใจ และความรวดเร็วในการคิดของผู้ป่วยให้ดีขึ้นได้

Neurosci Behav Physiol. 2016; 46(3): 360-4