ฤทธิ์ต้านการเกิดมะเร็งของข้าวไทยที่ไม่ผ่านการขัดสี

การศึกษาฤทธิ์ต้านการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ของข้าวไทยที่ไม่ผ่านการขัดสี (red-colored unpolished Thai rice; UTR) ในหนูแรทจำนวน 36 ตัว โดยแบ่งหนูเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ตัว กลุ่มที่ 1 (กลุ่มควบคุม) ได้รับอาหารปกติ กลุ่มที่ 2 ได้รับอาหารปกติที่ผสมกับ UTR ในขนาด 20% (L-UTR) กลุ่มที่ 3 ได้รับอาหารปกติที่ผสมกับ UTR ในขนาด 70% (H-UTR) กลุ่มที่ 4 ได้รับการฉีด azoxymethane (AOM) เข้าใต้ผิวหนังขนาด 15 มก./กก. น้ำหนักตัว เพื่อเหนี่ยวนำให้เกิด aberrant crypt foci (ACF) ที่ลำไส้ใหญ่ และได้รับอาหารปกติ กลุ่มที่ 5 ได้รับการฉีด AOM และได้รับอาหารปกติที่ผสมกับ UTR ในขนาด 20% (AOM + L-UTR) กลุ่มที่ 6 ได้รับการฉีด AOM และได้รับอาหารปกติที่ผสมกับ UTR ในขนาด 70% (AOM + H-UTR) โดยหนูในกลุ่มที่ 4 – 6 จะได้รับการฉีด AOM ในสัปดาห์ที่ 4 และ 5 หลังจากให้กินอาหารตามกลุ่ม ในสัปดาห์ที่ 38 หนูทุกกลุ่มจะถูกฆ่าและทำการพิสูจน์ซาก จากผลการทดลองพบว่า UTR สามารถลดจำนวนของ ACF และเซลล์ผิดปกติที่เกิดขึ้นในลำไส้ใหญ่ของหนูได้ ซึ่งประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ให้ นอกจากนี้ UTR ยังยับยั้งการแสดงออกของ β-catenin และ cyclooxygenase-2 (COX-2) ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดการอักเสบและมะเร็งลำไส้ใหญ่ รวมทั้งทำให้ interleukin (IL)-6, interferon gamma ซึ่งเป็นสารก่อการอักเสบลดลง และทำให้ IL-10 ซึ่งเป็นสารต้านการอักเสบเพิ่มขึ้นด้วย จากผลการทดลองดังกล่าวทำให้สามารถสรุปได้ว่า การบริโภคข้าวไทยที่ไม่ผ่านการขัดสีน่าจะมีส่วนช่วยในการป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ ด้วยกลไกในการยับยั้งการแสดงออกของ β-catenin และ COX-2 รวมทั้งฤทธิ์ต้านสารก่อการอักเสบที่เกี่ยวข้องการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่

APJCP 2016;17(7):3551-8