ผลของการบริโภคน้ำมันปาล์มและน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์พิเศษต่อเม็ดเลือดแดง

การศึกษาผลของการบริโภคน้ำมันปาล์มสายพันธุ์ลูกผสม (hybrid palm oil; HPO)* และน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์พิเศษ (extra virgin olive oil; EVOO) ต่อกรดไขมันและส่วนประกอบของผนังเม็ดเลือดแดง โดยให้อาสาสมัครจำนวน 160 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จำนวน 82 คน (อายุเฉลี่ย 64.3±8.5 ปี) บริโภค EVOO ขนาด 25 มล./วัน กลุ่มที่ 2 จำนวน 78 คน (อายุเฉลี่ย 62.8±6.1 ปี) บริโภค HPO ขนาด 25 มล./วัน ทำการศึกษาเป็นเวลา 3 เดือน พบว่าการบริโภคน้ำมันทั้งสองชนิดมีผลลดความชอบไขมันของเม็ดเลือดแดง (lipophilic index of erythrocytes) โดยที่การบริโภค HPO และ EVOO ให้ผลไม่แตกต่างกันเมื่อให้ในขนาดและระยะเวลาดังกล่าว และการตรวจสอบวิเคราะห์ phospholipid (PL) ของผนังเม็ดเลือดแดงก็พบว่า ระดับของ phosphatidylcholine และ phosphatidylethanolamine species ที่ถูกเอสเตอริไฟด์ (esterified) ด้วย polyunsaturated fatty acids เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่า HPO และ EVOO สามารถเพิ่มความไม่อิ่มตัวของไขมันที่ผนังเม็ดเลือดแดง และทำให้ความสามารถในการลำเลียงสารต่างๆ ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ดีขึ้น จึงคาดว่าการบริโภคน้ำมันปาล์มสายพันธุ์ลูกผสมและน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์พิเศษ จะสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจได้

*ปาล์มสายพันธุ์ลูกผสมที่ได้จากปาล์มน้ำมัน 2 สายพันธุ์คือ Elaeis oleifera และ Elaeis guineensis

J Agric Food Chem 2016;64:5499-507.