ฤทธิ์ปกป้องระบบประสาทการเคลื่อนไหวของสาร asiatic acid จากบัวบก

ศึกษาฤทธิ์ปกป้องระบบประสาทการเคลื่อนไหวของสาร asiatic acid จากบัวบก ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการบาดเจ็บไขสันหลัง (spinal cord injury) ด้วยวิธีการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนอกชิ้นที่ 9 ถึง11 (T9-T11) โดยฉีดสาร asiatic acid ขนาด 30 และ 75 มก./กก. เข้าทางกระเพาะอาหาร (intragastric injection) 1 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด จากนั้น 72 ชั่วโมงนำหนูไปทดสอบระบบประสาทการเคลื่อนไหวและประเมินผลด้วยวิธี Basso-Beattie-Bresnahan locomotor scale ชำแหละซากเพื่อตรวจวิเคราะห์เนื้อเยื่อบริเวณผ่าตัดด้วยเทคนิคทางจุลกายวิภาคศาสตร์ และเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจวิเคราะห์ค่าทางชีวเคมี ผลจากการทดลองพบว่า สาร asiatic acid ทั้งสองขนาดมีผลลดการบาดเจ็บของไขสันหลัง และช่วยฟื้นฟูระบบประสาทการเคลื่อนไหว นอกจากนี้ยังมีผลยับยั้งการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการอักเสบได้แก่ myeloperoxidase Interleukin-1β, -6 และ -18 tumor necrosing factor และ nucleotide binding domain-like receptor (NLRP) ยับยั้งการเกิด reactive oxygen species (ROS) และลด malondialdehyde ซึ่งบ่งชี้ถึงการเกิดอนุมูลอิสระ และเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการต้านอนุมูลอิสระได้แก่ glutathione และ superoxide dismutase ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า สาร asiatic acid จากบัวบกมีฤทธิ์ช่วยปกป้องและฟื้นฟูระบบประสาทการเคลื่อนไหว โดยผ่านกลไกการต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบ

Life Sci 2016; 157: 45-51.