ฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเส้นเลือดและการอักเสบของอินทผลัม

ศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเส้นเลือด (anti-angiogenic) และการอักเสบของสารโพลีฟีนอล (polyphenol) ในน้ำเชื่อมอินทผลัมบนเซลล์ human vascular endothelial cells (HECV) พบว่าสารโพลีฟีนอลขนาด 60 และ 600 มคก./มล. มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเส้นเลือดในระยะต่างๆ ได้แก่ การเคลื่อนย้ายเซลล์ (cell migration) การแพร่กระจายของเซลล์ (cell invasion) และการสร้างหลอดเลือดใหม่ (tube formation) และมีผลยับยั้งเอนไซม์ matrix metalloproteinase ซึ่งมีบทบาทต่อการเคลื่อนที่และการแพร่กระจายของเซลล์ นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ยับยั้งการแสดงออกของโปรตีนและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการอักเสบได้แก่ cyclooxygenase-2 และ vascular endothelial growth factor (VEGF) แสดงให้เห็นว่าสารโพลีฟีนอลจากน้ำเชื่อมอินทผลัมมีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเส้นเลือดและต้านการอักเสบ

Nutr Res 2016;36(7):636-47.