ฤทธิ์บรรเทาภาวะอัลไซเมอร์ของสารเซซามินอลจากน้ำมันงาในหนูเม้าส์ชรา

การศึกษาฤทธิ์บรรเทาภาวะอัลไซเมอร์ของสารเซซามินอล (sesaminol) จากน้ำมันงา (Sesamum indicum L.) ในหนูเม้าส์ชราชนิด SAMP8 (senescence-accelerated mouse-prone 8) โดยให้กินอาหารที่มีส่วนประกอบของสารเซซามินอล 0.05% โดยน้ำหนัก เป็นเวลา 16 สัปดาห์ พบว่าการสะสม β-amyloid (Aβ) ในสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะอัลไซเมอร์ มีระดับลดลง และทำให้สาร 8-hydroxydeoxyguanosine ในเลือด ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้การเกิดภาวะเครียดออกซิเดชั่น (oxidative stress) มีระดับลดลง นอกจากนี้ยังทำให้การแสดงออกของยีนและโปรตีนของ ADAM10 เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การสร้าง Aβ ลดลง จากผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การรับประทานสารเซซามินอลในระยะยาว อาจช่วยยับยั้งความผิดปกติที่เกิดจากการสะสม Aβ ในสมองอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์ได้

J Agric Food Chem 2016;64:4908-13.