ฤทธิ์บรรเทาอาการวิตกกังวลของน้ำมันลาเวนเดอร์

การศึกษาทางคลินิกแบบสุ่ม ปกปิดข้อมูลทั้งสองทาง และมีการให้ยาหลอกที่ดูเหมือนกับยาจริงทุกประการร่วมกับการให้ยาจริง (A randomized, double-blind, double-dummy trial) เพื่อศึกษาฤทธิ์บรรเทาอาการวิตกกังวลของ Silexan ซึ่งมีส่วนประกอบหลักคือน้ำมันลาเวนเดอร์ (Lavandula angustifolia ) ในผู้ป่วยโรควิตกกังวลทั่วไป (generalized anxiety disorder; GAD) ที่มีค่า Hamilton Anxiety Scale (HAMA) ≥ 18 จุด จำนวน 539 คน โดยแบ่งผู้ป่วยเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้รับ Silexan 160 มก./วัน กลุ่มที่ 2 ได้รับ Silexan 80 มก./วัน กลุ่มที่ 3 ได้รับยารักษาอาการวิตกกังวล paroxetine 20 มก./วัน และกลุ่มที่ 4 ได้รับยาหลอก ใช้เวลาในการทดลอง 10 สัปดาห์ จากการทดลองพบว่า กลุ่มที่ได้รับ Silexan ทั้ง 2 กลุ่ม สามารถลดค่า HAMA ได้ดีกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกอย่างชัดเจน และผู้ป่วยมากกว่าครึ่งมีค่า HAMA ลดลง ≥ 50% นอกจากนี้การศึกษาอุบัติการณ์ของความหนาแน่นในการเกิดอาการข้างเคียงจากการใช้ยา (Incidence densities of adverse events; AEs) ยังพบว่ากลุ่มที่ได้รับ Silexan มีค่า AEs ไม่ต่างจากกลุ่มที่ได้รับยาหลอก จากผลการทดลองทั้งหมดทำให้สามารถสรุปได้ว่า น้ำมันลาเวนเดอร์มีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการวิตกกังวลแบบทั่วไป และค่อนข้างมีความปลอดภัยในการใช้

Int J Neuropsychopharmacol 2014;17(6):859-69.